หน้าเว็บ

Dec 14, 2017

Download and Setup XAMPP Web Server with PHP 5.5

Step 1. Go to http://www.google.com

Step 2. In XAMPP for Windows click link "More Download"

Step 3. Choose XAMPP Windows

Step 4. Scroll page to version 5.5.38

 Step 5. Download zip file

Step 6. After download complete extract zip file

Step 7. Wait while extracting

Step 8. Move xampp folder to drive D:
 Step 9. Paste to drive D:

Step 10. Rename for multiple version

Step 11. Run "xampp-control.exe" for start web server

Step 12. When start error will appear

Step 13. Run setup_xampp.bat for beginning

Step 14. Wait for setup web server

Step 15. Start "Step 14" again

Step 16. When start control success see Port Number

Step 17. Open web browser and Go to "http://localhost" if Web Server work it will redirect to dashboard

Jun 17, 2017

PHP รายงานยอดจองประจำเดือนด้วย Array


วิดีโอแสดงการทำงาน


SQL สร้างตารางข้อมูลทดสอบ--
-- Table structure for table `tb_report_booking`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_report_booking` (
`bk_id` int(13) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`bk_user_code` bigint(10) NOT NULL,
`bk_date` date NOT NULL,
`bk_customer_code` bigint(10) NOT NULL,
`bk_customer_name` varchar(40) NOT NULL,
`bk_remark` varchar(225) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`bk_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ;
--
-- Dumping data for table `tb_report_booking`
--
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(1, 2556020001, '2013-07-01', 2147483647, 'Mr.Brain', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(2, 2556020001, '2013-07-04', 32123, 'Mr.BomBae', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(3, 2556020001, '2013-07-05', 2147483647, 'Mr.Brain', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(4, 2556020001, '2013-07-17', 32123, 'Mr.BomBae', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(5, 2556020001, '2013-07-04', 25560, 'Mr.Brain', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(6, 2556020001, '2013-07-05', 121212, 'Mr.Brain333', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(7, 2556020002, '2013-07-05', 32123, 'asdfasdf', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(8, 2556020003, '2013-07-02', 20002, 'Mr.Brain44', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(9, 2556020005, '2013-07-25', 5601249, 'Mr.Lee JungKi', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(10, 2556020005, '2013-07-10', 5601249, 'Mr.Jang Okjong', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(11, 2556020005, '2013-07-10', 5601249, 'Mr.Jang Okjong', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(12, 2556020005, '2013-07-10', 5601249, 'Mr.Jang Okjong', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(13, 2556020001, '2013-07-10', 5601249, 'Mr.Jang Okjong', '');
INSERT INTO `tb_report_booking` (`bk_id`, `bk_user_code`, `bk_date`, `bk_customer_code`, `bk_customer_name`, `bk_remark`) VALUES(14, 2556020003, '2013-07-21', 5601249, 'Mr.Jang Okjong', '');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_user`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_user` (
`user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'อัตโนมัติ',
`user_code` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'รหัสสมาชิก',
`user_name` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'ชื่อล็อกอิน',
`user_password` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'รหัสผ่าน',
`user_fullname` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'ชื่อนามสกุล',
`user_nickname` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'ชื่อเล่น',
`user_school` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'โรงเรียน',
`user_level` int(1) NOT NULL COMMENT 'ระดับ',
`user_active_status` int(1) NOT NULL COMMENT 'สถานะ',
PRIMARY KEY (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='ข้อมูลสมาชิก' AUTO_INCREMENT=8 ;
--
-- Dumping data for table `tb_user`
--
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(6, '2556020006', 'sunzandesign6', 'abc123', 'นายณัฐพงษ์ คงรี', '', '', 2, 1);
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(5, '2556020005', 'sunzandesign5', 'abc123', 'นางสาวอรทัย ใจเย็น', '', '', 2, 1);
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(4, '2556020004', 'sunzandesign4', 'abc123', 'นางสาวสุวิมล สุดใจ', '', '', 2, 1);
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(3, '2556020003', 'sunzandesign3', 'abc123', 'นางสาวรุ่งนภา พงษ์พันธ์', '', '', 2, 1);
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(2, '2556020002', 'sunzandesign2', 'abc1234', 'นายรณพีร์ พณรี', '', '', 2, 1);
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(1, '2556020001', 'sunzandesign', 'abc123', 'ซันซาน ดีไซน์', '', '', 1, 1);
INSERT INTO `tb_user` (`user_id`, `user_code`, `user_name`, `user_password`, `user_fullname`, `user_nickname`, `user_school`, `user_level`, `user_active_status`) VALUES(7, '2556020007', 'sunzandesign7', 'abc123', 'นายนิคม บุญส่ง', '', '', 2, 1);


PHP โค้ดแสดงผล

<?php
//เปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล sunzandesign
//mysql_connect("localhost","root","abcd1234"); //ข้อมูลนี้ได้มาจากตอนติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
$conn = mysqli_connect("localhost","root","admin1109", "test"); //ข้อมูลนี้ได้มาจากตอนติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
mysqli_set_charset($conn, "utf8");//ส่วนนี้คือการตั้งค่า encoding แบบสากล ถ้าฐานข้อมูลเป็น tis-620 ก็ต้องเปลี่ยนด้วย
?>
<html>
<head>
<title>FB : PHP สำหรับผู้เริ่มต้น</title>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>
<style>
.number{ text-align : right;}
.number div{
background: #91F7A4;
color : #ff0000;
}
#test_report th{ background-color : #21BBD6; color : #ffffff;}
#test_report{
border-right : 1px solid #eeeeee;
border-bottom : 1px solid #eeeeee;
}
#test_report td,#test_report th{
border-top : 1px solid #eeeeee;
border-left : 1px solid #eeeeee;
padding : 2px;
}
#txt_year{ width : 70px;}
.fail{ color : red;}
</style>
</head>
<body>
<p>ข้อมูลทดสอบอยู่ในเดือน <b>กรกฎาคม</b> ปี <b>2556</b></p>
<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<table>
<tr>
<td>ระบุเดือน-ปี : </td>
<td>
<select name="txt_month">
<option value="">--------------</option>
<?php
$month = array('01' => 'มกราคม', '02' => 'กุมภาพันธ์', '03' => 'มีนาคม', '04' => 'เมษายน',
'05' => 'พฤษภาคม', '06' => 'มิถุนายน', '07' => 'กรกฎาคม', '08' => 'สิงหาคม',
'09' => 'กันยายน ', '10' => 'ตุลาคม', '11' => 'พฤศจิกายน', '12' => 'ธันวาคม');
$txtMonth = isset($_POST['txt_month']) && $_POST['txt_month'] != '' ? $_POST['txt_month'] : date('m');
foreach($month as $i=>$mName) {
$selected = '';
if($txtMonth == $i) $selected = 'selected="selected"';
echo '<option value="'.$i.'" '.$selected.'>'. $mName .'</option>'."\n";
}
?>
</select>
</td>
<td>
<select name="txt_year">
<option value="">--------------</option>
<?php
$txtYear = (isset($_POST['txt_year']) && $_POST['txt_year'] != '') ? $_POST['txt_year'] : date('Y');
$yearStart = date('Y');
$yearEnd = $txtYear-5;
for($year=$yearStart;$year > $yearEnd;$year--){
$selected = '';
if($txtYear == $year) $selected = 'selected="selected"';
echo '<option value="'.$year.'" '.$selected.'>'. ($year+543) .'</option>'."\n";
}
?>
</select>
</td>
<td><input type="submit" value="ค้นหา" /></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
//รับค่าตัวแปรที่ส่งมาจากแบบฟอร์ม HTML
$year = isset($_POST['txt_year']) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['txt_year']) : '';
$month = isset($_POST['txt_month']) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['txt_month']) : '';
if($year == '' || $month == '') exit('<p class="fail">กรุณาระบุ "เดือน-ปี" ที่ต้องการเรียกรายงาน</p>');


//ดึงข้อมูลพนักงานทั้งหมด
//ในส่วนนี้จะเก็บข้อมูลโดยใช้คีย์ เป็นรหัสพนักงาน และ value คือชื่อพนักงาน
$allEmpData = array();
$strSQL = "SELECT user_code,user_fullname FROM `tb_user` ";
$qry = mysqli_query($conn, $strSQL) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
while($row = mysqli_fetch_assoc($qry)){
$allEmpData[$row['user_code']] = $row['user_fullname'];
}
/*
echo "<pre>";
print_r($allEmpData);
echo "</pre>";
*/
//เรียกข้อมูลการจองของเดือนที่ต้องการ
$allReportData = array();
$strSQL = "SELECT bk_user_code, DAY(`bk_date`) AS bk_day, COUNT(*) AS numBook FROM `tb_report_booking` ";
$strSQL.= "WHERE `bk_date` LIKE '$year-$month%' ";
$strSQL.= "GROUP by bk_user_code,DAY(`bk_date`)";
$qry = mysqli_query($conn, $strSQL) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
while($row = mysqli_fetch_assoc($qry)){
$allReportData[$row['bk_user_code']][$row['bk_day']] = $row['numBook'];
}
echo "<table border='0' id='test_report' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
echo '<tr>';//เปิดแถวใหม่ ตาราง HTML
echo '<th>รายชื่อพนักงาน</th>';
//วันที่สุดท้ายของเดือน
$timeDate = strtotime($year.'-'.$month."-01"); //เปลี่ยนวันที่เป็น timestamp
$lastDay = date("t", $timeDate); //จำนวนวันของเดือน
//echo "$timeDate";
//สร้างหัวตารางตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่สุดท้ายของดือน
for($day=1;$day<=$lastDay;$day++){
echo '<th>' . substr("0".$day, -2) . '</th>';
}
echo "</tr>";
//วนลูปเพื่อสร้างตารางตามจำนวนรายชื่อพนักงานใน Array
foreach($allEmpData as $empCode=>$empName){
echo '<tr>';//เปิดแถวใหม่ ตาราง HTML
echo '<td>'. $empName .'</td>';
//เรียกข้อมูลการจองของพนักงานแต่ละคน ในเดือนนี้
for($j=1;$j<=$lastDay;$j++){
//ตรวจสอบว่าวันที่แต่ละวัน $j ของ พนักงานแต่ละรหัส $empCode มีข้อมูลใน $allReportData หรือไม่ ถ้ามีให้แสดงจำนวนในอาร์เรย์ออกมา ถ้าไม่มีให้เป็น 0
$numBook = isset($allReportData[$empCode][$j]) ? '<div>'.$allReportData[$empCode][$j].'</div>' : 0;
echo "<td class='number'>", $numBook, "</td>";
}
echo '</tr>';//ปิดแถวตาราง HTML
}
echo "</table>";
/*
echo "<pre>";
print_r($allReportData);
echo "</pre>";
*/
mysqli_close($conn);//ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
?>

Feb 23, 2017

สอน PHP สร้างคลาส CRUD ด้วย PDO


Translate